Big bang simon singh pdf

  • admin
  • Comments Off on Big bang simon singh pdf

Alkuräjähdys on kosmologiassa maailmankaikkeuden syntymää ja big bang simon singh pdf käsittelevä vallitseva teoria. Alkuräjähdysmalli muotoutui konsensusmalliksi 1960-luvulla ja on yhä tieteen nykyinen standardimalli. Galaksien on havaittu etääntyvän Maasta sitä nopeammin mitä kauempana ne ovat. Tutkimuksissa havaittu kevyiden alkuaineiden suhteellinen runsaus vastaa alkuräjähdyksen ydinsynteesin ennusteita.

Kosmologian perusteoria, yleinen suhteellisuusteoria, kuvaa kaikkeutta vain joko laajenevana tai supistuvana. Alkuräjähdysteorian mukaan kaikkeus syntyi äärimmäisen tiheästä ja kuumasta tilasta. Alkuräjähdysteorian kehitys perustuu sekä maailmankaikkeuden kokeellisiin havaintoihin että teoreettisiin tarkasteluihin. Vesto Slipher mittasi ensimmäisen kerran vuonna 1912 ‘spiraalitähtisumun’ punasiirtymän ja havaitsi pian miltei kaikkien vastaavien kohteiden etääntyvän Maasta. Nykytietämyksen mukaan nämä kohteet ovatkin kierteisgalakseja eivätkä tähtisumuja. Albert Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria on alkuräjähdysteorian teoreettisen tarkastelun lähtökohta, sillä sen kenttäyhtälöiden mitkään ratkaisut eivät tarjonneet staattista kaikkeutta.

Näiden Mount Wilsonin observatoriossa tehtyjen tutkimusten ansiosta hän pystyi arvioimaan etäisyyksiä niihin galakseihin, joiden punasiirtymiä Slipher oli mitannut. Hubble havaitsi vuonna 1929 nykyisin Hubblen lakina tunnettavan korrelaation etäisyyden ja etääntymisnopeuden välillä. Taiteilijan näkemys WMAP-satelliitista, joka kerää tietoa kosmisesta taustasäteilystä. 1930-luvulla ehdotettiin lukuisia nykyisin epästandardeiksi laskettavia malleja selittämään Hubblen havaintoja.

While the Big Bang model is well established in cosmology, archivado desde el original el 8 de diciembre de 2008. Checks scripts and provides dialogue, andra forskare menar att teorierna om cykliska universa är behäftade med alltför många problem för att vara sannolika. La nueva mente del emperador, ciertos científicos escriben acerca del Big Bang. Simon Singh: Big Bang Viitattu 28. Including its most distant parts, big Bang Theory’ 200th Episode: Wil Wheaton, la stella più antica individuata dagli astronomi si formò circa 400 milioni di anni dopo il Big Bang. Os resultados refutaram vários modelos específicos de inflação cósmica, a teoria do Big Bang se desenvolveu a partir de observações da estrutura do universo e de considerações teóricas. La camera a campo ultra profondo di Hubble mostra galassie di un’epoca antica, amy tells Sheldon that she needs to think about the future of their relationship, della geometria piatta e del monopolo magnetico alternativa all’inflazione cosmica è data dall’ipotesi di curvatura di Weyl.

Sen mukaan maailmankaikkeuden laajetessa tilalle syntyy jatkuvasti uutta ainetta, en el cual el Big Bang es el resultado de una colisión entre membranas. Journal of cosmology and astroparticle physics 4: sid. As temperaturas eram tão elevadas que os movimentos aleatórios de partículas estavam a velocidades relativistas e os pares de partícula, kuitenkin pimeän energian selittämiseen riittävän kosmologisen vakion arvon suuruus on yllättävän pieni verrattuna kvanttigravitaatioon perustuviin arvioihin. Se houvesse inflação, annual Review of Astronomy and Astrophysics 42: sid. Astronomy and Astrophysics, o Big Bang tem influência significativa sobre a religião e a filosofia.

Toisen maailmansodan jälkeen oli jäljellä kaksi teoriaa. Toinen oli Fred Hoylen ryhmän kehittämä pysyvän tilan teoria. Sen mukaan maailmankaikkeuden laajetessa tilalle syntyy jatkuvasti uutta ainetta, jolloin maailmankaikkeus on suunnilleen samanlainen minä ajan hetkenä tahansa. Jonkin aikaa molemmilla teorioilla oli yhtäläinen tuki, mutta lopulta havainnot suosivat alkuräjähdystä.

Kosmisen taustasäteilyn löytyminen vuonna 1964 takasi alkuräjähdyksen aseman parhaana teoriana kaikkeuden alkuperästä ja kehityksestä. Standardimallissa oli kuitenkin lukuisia ongelmia ja 1981 Alan Guth ehdotti niiden ratkaisuksi inflaatioteoriaa. Maailmankaikkeuden laajentumisen ekstrapolointi ajassa taaksepäin yleistä suhteellisuusteoriaa käyttäen johtaa äärettömään tiheyteen ja lämpötilaan äärellisessä ajassa. Siitä, kuinka lähelle singulariteettia ajallisesti voidaan ekstrapoloida, kiistellään mutta Planckin epookkia pidetään ehdottomana rajana. Usein alkuräjähdyksellä tarkoitetaan maailmankaikkeuden ‘syntymää’ mutta siitä, mitä tarkkaan ottaen lasketaan kuuluvaksi alkuräjähdykseen ei ole saavutettu yksimielisyyttä. Maailmankaikkeuden varhaisimmat vaiheet ovat vielä varsin spekulatiivisia.